ഇസെത് ബെഗോവിച്ചിന്റെ ‘ജയിൽ കുറിപ്പുകൾ’ മലയാളത്തിലെത്തുമ്പോൾ

അദർ ബുക്‌സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇസെത് ബെഗോവിച്ചിന്റെ ‘ജയിൽ കുറിപ്പുകളു’ടെ സഹ വിവർത്തകൻ എം നൗഷാദ് എഴുതുന്നു. ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പുസ്‌തകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എത്തുന്നത്. പ്രിയങ്കരനായ ഡോ. അബ്‌ദുല്ല മണിമയോടൊപ്പം അതിന്റെ സഹ വിവർത്തകനാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ചെറുതല്ലാത്ത ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്. അലിയാ ഇസെത്ബെഗോവിച്ചിന് മക്കളായ ബാകിറും ലൈലയും സബീനയും എഴുതിയ ഹൃദയഹാരിയായ കത്തുകൾ മൊഴിമാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു ഈയുള്ളവന്റെ കടമ. ഫോക്ക ജയിലിന്റെ ഇരുട്ടിലും ഏകാകിതയിലും ബെഗോവിച്ച് എന്ന മനുഷ്യൻ അതിജീവിച്ചത് സ്നേഹം നിറച്ച ആ അക്ഷരങ്ങൾ നിലക്കാതെ വന്നണഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. വീട്ടുവിശേഷങ്ങളും ഋതുഭേദങ്ങളും

» Read more

Adhkiyā and Mappila Ghazali | Interview with Shameer K S

Hidāyat al Adhkiyā is a text in circulation. A small text of 188 lines has created deeper meanings for Muslims in South Asia and far eastern regions. The text is testimony to how Makhdūm scholars remained an ethical compass of Muslim societies through their scholarship. Other Books recently published Adhkiya in English. Adhkiya’s English translator, Shameer K S, in this

» Read more

Sharjah Turns New Pages

Conveying somber mood over his non-participation this year, MUHAMMED NOUSHAD remembers the 30th Sharjah International Book Fair and the encounters he had with the people and books during the fair, as the event this year  has ended last week. In a November midnight in 2011, Ali Ahsan and I landed in Sharjah Airport, to attend the 30th Sharjah International Book

» Read more

‘Co-existence is the Only Way Ahead for Jews & Arabs’

SUSAN NATHAN is a British born Israeli writer, counsellor and peace activist. Her book The Other Side of Israel: My Journey Across the Jewish -Arab Divide analytically describes her experiences of living in an Arab village inside Israel. She brings into notice the discrimination within Israeli society and advocates peace and co-existence between Jews and Arabs. Her book was translated into Malayalam, by Dr. Abdulla

» Read more

Five Editors on the Road, in Search of Readers..

In the month of Ramadan, we, the editorial team at Other Books set off on a road that we haven’t known before:  a book promotion trip from Calicut to Thiruvananthapuram, connecting individuals, institutions, organisations and common people. The idea was simple: meet our readers, friends, well-wishers, authors, translators, community leaders, research scholars, activists, imams and common public and talk to

» Read more