പ്രണയം അഥവാ മതിഭ്രമങ്ങളുടെ കടൽ

‘അഡ്രിഫ്റ്റ്’ സിനിമയെ മുൻനിർത്തി ചില ആലോചനകൾ എം നൗഷാദ് ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടൊപ്പം ഒരു ചെറുകപ്പലിൽ ആഗോള കടൽ സഞ്ചാരത്തിന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചുവെന്നു വെക്കുക. പസിഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിന് നടുവിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ കൊടും ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കപ്പൽ ഭാഗികമായി തകരുന്നു. തലക്ക് പരിക്കേറ്റ നിങ്ങളുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നു. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ബോധമുണരുമ്പോൾ കടൽ ശാന്തമാണ്. പക്ഷെ പൊളിഞ്ഞ കപ്പലിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയതമൻ അപ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു. കടലിൽ വീണതാണോ, ചുഴലിക്കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയതാണോ, കപ്പലിന്റെ അടിഭാഗത്തെവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണോ എന്നൊന്നുമറിയില്ല. കപ്പൽ വെള്ളം കയറി നാശമായിട്ടുണ്ട്. യന്ത്രഭാഗങ്ങളും സിഗ്നൽ സംവിധാനവും

» Read more

‘Love Again’, A Missed Celine Dion Opportunity

MUHAMMED NOSHAD thinks the gracious presence of Celine Dion and her songs don’t save Love Again from banality and predictability. Getting to see Celine Dion acting a role, albeit as herself, is a surprising pleasure, especially when she is through hard physical ailments and her concert tours stay cancelled indefinitely. Love Again brings the charm of the pop queen as

» Read more

Suffering in ‘The Whale’: Oscillating Between Physical and Emotional

The Whale has stereotypical scenes of fat bodies, though its makers claim to establish the humanity of obese souls. However, the lead actor Brendan Fraser does a remarkable job, opines MUHAMMED NOUSHAD. “Do you ever get the feeling that people are incapable of not caring?” asks a dying Charlie, an excessively obese man, in The Whale, to his only friend

» Read more

RVs as Lifeboats; Cathartic Community of Nomadland

Nomadland raises critical concerns about the economy, lifestyle and perceptions of happiness, writes MUHAMMED NOUSHAD. In Nomadland, the analogy of a motor home is that of a lifeboat. The economy is Titanic, unstoppably sinking thanks to the wreckage. The sinking could be slow, too slow to notice or acknowledge, but it’s inevitable. When Bob Wells, the charismatic vandweller and minimalist who plays himself in

» Read more

Shallow Conversations Around Profound Themes

Collateral Beauty leaves the plot’s philosophical potential poorly developed, writes MUHAMMED NOUSHAD. When you are losing your six year old daughter inside an intensive care unit and you are aware of the unforgivable fact that her life-supporting machinery is removed one by one, and the death is soon to be pronounced, what if you are told by a stranger, “Just make

» Read more