ഹലാൽ സിനിമയെ ഭയപ്പെടുന്നതെന്തിന്?

സവർണ വംശീയതയെ ആഘോഷിക്കുകയും അവർണരെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും അന്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി സിനിമകൾ ഒട്ടും രാഷ്ട്രീയ നൈതികതയില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത്. അതേ സമയം, ഇടതുപക്ഷ സംസ്‌കാരിക അപ്രമാദിത്വമുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ മുസ്‌ലിം ചെറുപ്പക്കാർ, തങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും വൈയക്തികവും സംഘടനാപരവുമായ ജീവിതത്തിനു നേരെ കാമറ പിടിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നത്. | എം. നൗഷാദ് ഹലാൽ സിനിമയെ എന്തിന് ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ആലോചിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും കേരളത്തിലെ സമകാലികമായ ചില സാംസ്‌കാരിക സംവാദങ്ങളുടെയും ഇസ്‌ലാം ഭീതി നിറഞ്ഞ ചർച്ചകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ആലോചന മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടാവുക.

» Read more

RVs as Lifeboats; Cathartic Community of Nomadland

Nomadland raises critical concerns about the economy, lifestyle and perceptions of happiness, writes MUHAMMED NOUSHAD. In Nomadland, the analogy of a motor home is that of a lifeboat. The economy is Titanic, unstoppably sinking thanks to the wreckage. The sinking could be slow, too slow to notice or acknowledge, but it’s inevitable. When Bob Wells, the charismatic vandweller and minimalist who plays himself in

» Read more

Over a Haveli: Gulabo Sitabo and Contemporary Contestations

MUHAMMED NOUSHAD reads Shoojit Sircar’s Gulabo Sitabo in the context of India’s contemporary conflicts on identity, heritage and even citizenship. The octogenarian actor Farrukh Jaffer of Gulabo Sitabo, somehow reminds one of the nanis and dadis of Shaheen Bagh, as her remarkable character Fathima Beegum has got certain resemblances to those elderly women sat at the Delhi-Noida highway, to protest against

» Read more

Shallow Conversations Around Profound Themes

Collateral Beauty leaves the plot’s philosophical potential poorly developed, writes MUHAMMED NOUSHAD. When you are losing your six year old daughter inside an intensive care unit and you are aware of the unforgivable fact that her life-supporting machinery is removed one by one, and the death is soon to be pronounced, what if you are told by a stranger, “Just make

» Read more

The Many Allegories of Parasite: When the Cellars Hit Back

In historically troubled times, Parasite asks fundamental questions about the politics of space, its ownership and occupation, ethics and autonomy. A review by MUHAMMED NOUSHAD, originally published in Counter Currents web magazine. The multi-award winning South Korean movie Parasite is a feast of stunning surprises and irresistibly eloquent symbolism. From the very title and its ambiguity to the hierarchy of three families

» Read more
1 2 3